Райони


Райониране на всички училища в гр.Провадия за приема в 1-ви клас за учебната 2017/2018 г.


В района на I ОУ „Христо Смирненски“, II ОУ „Иван Вазов“, СУ „Димитър Благоев“ гр.Провадия попадат:

  • 1. Деца на родители, живеещи по настоящ адрес в град Провадия;
  • 2. Деца на родители, живеещи по настоящ адрес в населени места, в които няма училище и най-близкото населено място с училище е град Провадия: включват се селата Венчан, Златина, Петров дол, Староселец, Добрина, Тутраканци, Равна, Кривня.

  • Деца на родители, живеещи във всички останали населени места на територията на община Провадия не попадат в района на училищата в гр.Провадия и не получават точки по критерии К1 от Правилата за прием в първи клас в основни и средни училища в град Провадия.